Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
23
:
01
:
33
Menu

Zobacz również
16 stycznia 2019

Film o szkole

Oferta edukacyjna 2019/2020 dla absolwentów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej

Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki


Jest 4-letnią (po gimnazjum) i 5 - letnią (po szkole podstawowej) szkołą umożliwiającą uzyskanie dyplomu technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po zdaniu egzaminów z kwalifikacji MG.03, MG.42, a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego poruszania się w dziedzinie techniki zarówno rolniczej jak również samochodowej wyposażonej w nowoczesne urządzenia i systemy elektroniczne.
W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje następujące kwalifikacje:
- MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (po klasie III)
- MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie (po klasie IV)
Absolwent posiądzie wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych dziedzin obróbki ręcznej i mechanicznej oraz znajomość rysunku technicznego, technologii metali i innych przedmiotów zawodowych. Ponadto zdobędzie wiadomości z dziedziny ekonomii i funkcjonowania podmiotów gospodarczych i rynku pracy. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe, które doskonalą umiejętności z zakresu obsługi maszyn i pojazdów rolniczych i samochodowych.

Technik Ekonomista


Jest 4-letnią (po gimnazjum) i 5 - letnią (po szkole podstawowej) szkołą kształcącą w zawodzie technik ekonomista umożliwiającą uzyskanie dyplomu technika ekonomisty po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji, a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:
- AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji pod koniec klasy drugiej,
- AU.36 Prowadzenie rachunkowości pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista przygotowuje absolwentów do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- sporządzanie typowych dokumentów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług,
- posługiwanie się technicznymi środkami biurowymi,
- planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
- obliczanie podatków,
- prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
- prowadzenie rachunkowości,
- wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
- dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
- prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji.
Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista przygotowuje młodzież do pracy na stanowiskach, gdzie wymagane są wiadomości i umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości, organizacji procesów związanych z produkcją i sprzedażą wyrobów, towarów i usług, np. w dziale marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, zbytu, księgowości, planowania produkcji oraz w sekretariatach. Umożliwia nabycie umiejętności obsługi środków technicznych pracy biurowej i praktycznych komputerowych programów księgowych, magazynowych i kadrowych firmy INSERT GT(Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT). Absolwenci uzyskują też przygotowanie do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną z zakresu: podstaw ekonomii, rachunkowości, finansów, ekonomiki, prawa, bankowości, komunikacji interpersonalnej, technologii informacyjnej oraz doskonali umiejętności w trakcie zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych realizowanych w wymiarze 240 godz. (po 80 godz. w kl. II, III i IV) w przedsiębiorstwach, urzędach gminy, biurach rachunkowych.

Szkoła Branżowa I Stopnia - Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych


Jest 3-letnią szkołą umożliwiającą uzyskanie tytułu mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych po zdaniu egzaminów z kwalifikacji MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (po klasie III)
Powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych. W przypadku zakładu naprawczego zadania zawodowe dotyczą także demontażu i montażu pojazdów i maszyn oraz urządzeń, ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. Mechanik-operator pojazdów maszyn rolniczych powinien być również przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń). Obsługa i serwisowanie nowoczesnych maszyn, zwłaszcza będących w okresie gwarancyjnym eksploatacji, może wymagać od niego uzyskania dodatkowych uprawnień od poszczególnych producentów sprzętu rolniczego. Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych przez producentów sprzętu rolniczego wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności specjalistycznych przez absolwentów tego zawodu. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

10 stycznia 2019

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE: M.43 i A.36

W dniu 09.01.2019 r. została przeprowadzona część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.43. odbyła się 10.01.2019 r. Jest to ostatni egzamin z kwalifikacji, które zdają uczniowie kl. IV Technikum, aby uzyskać zawód technika mechanizacji rolnictwa. W dniu 101.01.2019 r. do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.36 Prowadzenie rachunkowości przystąpili uczniowie kl. IV Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Część praktyczna egzaminu odbędzie się 18.01.20198 r. Jest to również ostatni egzamin z kwalifikacji, które zdają uczniowie kl. IV Technikum, aby uzyskać zawód technika ekonomisty. Naszym starszym kolegom życzymy powodzenia zarówno podczas części pisemnej, jak i podczas części praktycznej egzaminu.
14 stycznia 2019

Mądrze zaplanuj swoją przyszłość

W naszej szkole odbywa się cykl spotkań z doradcami zawodowymi z MCK w Krasnymstawie i OHP w Chełmie pod hasłem „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość”.

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych

Doradca zawodowy z MCK w Krasnymstawie w klasie IV przeprowadził Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Jest to narzędzie diagnostyczne, które służy do badania zainteresowań zawodowych. Powstał w oparciu o najbardziej użyteczne teorie doradztwa zawodowego oraz współczesną wiedzę na temat zainteresowań zawodowych. Kwestionariusz może pomóc w określeniu preferencji zawodowych, wyborze zawodu, a także w wyborze uczelni lub szkoły policealnej oraz określeniu kierunku szkolenia zawodowego.

Szkoła Biznesu

We wszystkich klasach odbyły się warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego, podczas których młodzież grała w ekonomiczną grę planszową pt. „Chłopska Szkoła Biznesu”. Małopolski Instytut Kultury wydał grę edukacyjną osadzoną tematycznie w XVIII w.

Ówczesna społeczność andrychowskich rzemieślników tak sprawnie prowadziła swoje interesy, że handlując z całą niemal Europą - dorobiła się na tyle, by podnieść swoją wioskę do statusu miasta. Rywalizację wygrywała ta drużyna, która w ciągu 45 minut zgromadziła największy kapitał składający się z gotówki i towarów.

Gra w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę.

Mowa ciała

We wszystkich klasach technikum odbyły się warsztaty z zakresu „Mowy ciała”. Podczas zajęć młodzież zdobyła wiedzę na temat tego czym jest komunikacja niewerbalna, jaką rolę odgrywa nasza postawa, gestykulacja, kontakt wzrokowy, ton głosu i inne sygnały, które często nieświadomie wysyłamy. Uczniowie dowiedzieli się także, co można odczytać z twarzy naszego rozmówcy oraz jak zrobić dobre wrażenie i jak nie doświadczyć wizerunkowej wpadki.

Organizatorem warsztatów jest psycholog p. Karolina Koman-Warda.

2 stycznia 2019

Nowe maszyny i narzędzia w ramach projektów 12.4 i 13.6

W ramach realizowanego przez Powiat Krasnostawski projektu „ Modernizacja i dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie krasnostawskim” oraz „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe oraz Oś Priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna, Działanie 13,6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zostały zakupione nowoczesne maszyny rolnicze oraz urządzenia do diagnostyki i nawigacji pojazdów.
 • Opryskiwacz polowy przyczepiany
 • Przyczepa 2 – osiowa
 • Brona Talerzowa
 • Glebogryzarka
 • Sieczkarnia do zielonek
 • Siewnik punktowy z aplika torem nawozów
 • Zgrabiarka karuzelowa
 • Owijarka do bel
 • Ładowacz czołowy do ciągnika New Holland
 • Dojarka konwiowa
 • Nawigacja GPS ( System do automatycznego sterowania maszyn i ciągników)
 • Samochód osobowy do nauki jazdy
 • Tester diagnostyczny do ciągników rolniczych wszystkich typów
 • Jednokolumnowy mobilny podnośnik hydrauliczny
 • Wyciąg spalin do pracowni pojazdów
 • Myjka ciśnieniowa
 • Prostownik z układem rozruchowym
 • Szafki narzędziowe z wyposażeniem
 • Zestaw kluczy dynamometrycznych
 • Narzędzia do wykonywania połączeń i napraw
 • Fantom z wbudowanymi przyrządami pomiarowymi