Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Oj, weekend już się kończy!
20
:
55
:
54
Menu

Zobacz również

Technikum

Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Jest 4-letnią (po gimnazjum) i 5 - letnią (po szkole podstawowej) szkołą umożliwiającą uzyskanie dyplomu technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po zdaniu egzaminów z kwalifikacji ROL.02, ROL.08, a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego poruszania się w dziedzinie techniki zarówno rolniczej jak również samochodowej wyposażonej w nowoczesne urządzenia i systemy elektroniczne.

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje następujące kwalifikacje:

- ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi w rolnictwie
- ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Absolwent posiądzie wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych dziedzin obróbki ręcznej i mechanicznej oraz znajomość rysunku technicznego, technologi metali i innych przedmiotów zawodowych. Ponadto zdobędzie wiadomości z dziedziny ekonomii i funkcjonowania podmiotów gospodarczych i rynku pracy. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe, które doskonalą umiejętności z zakresu obsługi maszyn i pojazdów rolniczych i samochodowych.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi:

  • użytkowac pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
  • obsługiwać pojazdy, środki transportowe, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie;
  • ocenianiać stan techniczny maszyn i urządzeń rolniczych;
  • prowadzić pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze;
  • organizowć prace związane z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
  • obsługiwać urządzenia, systemy elektroniczne oraz nawigacje satelitarną stosowaną w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Technik ekonomista

Jest 4-letnią (po gimnazjum) i 5 - letnią (po szkole podstawowej) szkołą kształcącą w zawodzie technik ekonomista umożliwiającą uzyskanie dyplomu technika ekonomisty po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji, a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
Kształcenie w zawodzie technik ekonomista przygotowuje absolwentów do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:
- EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:
• stosowania wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
• prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
• prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
• gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,
• sporządzania biznesplanu.
- EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
• prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
• sporządzania dokumentacji kadrowej,
• prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
• rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS,
• prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
• prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
• prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.
Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista przygotowuje młodzież do pracy na stanowiskach, gdzie wymagane są wiadomości i umiejętności z zakresu finansów, organizacji procesów związanych z produkcją i sprzedażą wyrobów, towarów i usług, np. w dziale marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, zbytu, księgowości, planowania produkcji oraz w sekretariatach. Umożliwia nabycie umiejętności obsługi środków technicznych pracy biurowej i praktycznych komputerowych programów księgowych, magazynowych i kadrowych . Absolwenci uzyskują też przygotowanie do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną z zakresu: podstaw ekonomii, finansów, ekonomiki, prawa, bankowości, komunikacji interpersonalnej, technologii informacyjnej oraz doskonali umiejętności w trakcie zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych realizowanych w przedsiębiorstwach, urzędach gminy, biurach rachunkowych, bankach.