Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
23
:
44
:
12
Menu

Zobacz również

Technikum

Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Jest 4-letnią (po gimnazjum) i 5 - letnią (po szkole podstawowej) szkołą umożliwiającą uzyskanie dyplomu technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po zdaniu egzaminów z kwalifikacji MG.03, MG.42, a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego poruszania się w dziedzinie techniki zarówno rolniczej jak również samochodowej wyposażonej w nowoczesne urządzenia i systemy elektroniczne.

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje następujące kwalifikacje:

- MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (po klasie III)
- MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie(po klasie IV)

Absolwent posiądzie wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych dziedzin obróbki ręcznej i mechanicznej oraz znajomość rysunku technicznego, technologi metali i innych przedmiotów zawodowych. Ponadto zdobędzie wiadomości z dziedziny ekonomii i funkcjonowania podmiotów gospodarczych i rynku pracy. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe, które doskonalą umiejętności z zakresu obsługi maszyn i pojazdów rolniczych i samochodowych.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi:

  • użytkowac pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
  • obsługiwać pojazdy, środki transportowe, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie;
  • ocenianiać stan techniczny maszyn i urządzeń rolniczych;
  • prowadzić pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze;
  • organizowć prace związane z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
  • obsługiwać urządzenia, systemy elektroniczne oraz nawigacje satelitarną stosowaną w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Technik ekonomista

Jest 4-letnią (po gimnazjum) i 5 - letnią (po szkole podstawowej) szkołą kształcącą w zawodzie technik ekonomista umożliwiającą uzyskanie dyplomu technika ekonomisty po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji, a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:
- AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji pod koniec klasy drugiej,
- AU.36 Prowadzenie rachunkowości pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.
Kształcenie w zawodzie technik ekonomista przygotowuje absolwentów do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- sporządzanie typowych dokumentów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług,
- posługiwanie się technicznymi środkami biurowymi,
- planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
- obliczanie podatków,
- prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
- prowadzenie rachunkowości,
- wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
- dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
- prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji.
Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista przygotowuje młodzież do pracy na stanowiskach, gdzie wymagane są wiadomości i umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości, organizacji procesów związanych z produkcją i sprzedażą wyrobów, towarów i usług, np. w dziale marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, zbytu, księgowości, planowania produkcji oraz w sekretariatach. Umożliwia nabycie umiejętności obsługi środków technicznych pracy biurowej i praktycznych komputerowych programów księgowych, magazynowych i kadrowych firmy INSERT GT(Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT). Absolwenci uzyskują też przygotowanie do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną z zakresu: podstaw ekonomii, rachunkowości, finansów, ekonomiki, prawa, bankowości, komunikacji interpersonalnej, technologii informacyjnej oraz doskonali umiejętności w trakcie zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych realizowanych w wymiarze 240 godz. (po 80 godz. w kl. II, III i IV) w przedsiębiorstwach, urzędach gminy, biurach rachunkowych