Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wtorek - Poniedziałek już na szczęście za nami!
14
:
25
:
25
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie

Ordynacja wyborcza

Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się, w każdym roku szkolnym w miesiącu wrześniu.

Do czasu ustalenia nowych władz, zadania wynikające z Regulaminu SU realizowane są przez Samorząd Uczniowski z ubiegłego roku szkolnego.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się wg następujących zasad i określonej kolejności:
W drugim tygodniu września każda klasa podczas wyboru Samorządu Klasowego wybiera po dwóch uczniów do każdej sekcji działającej w Samorządzie Uczniowskim oraz kandydatów (ilość nieograniczona) do Zarządu SU.

Nazwiska kandydatów są udostępnione do wiadomości całej społeczności uczniowskiej poprzez wywieszenie na specjalnie przygotowanej na okres wyborów tablicy ogłoszeń.

W ostatnim tygodniu września zostaje powołana przez opiekuna samorządu Komisja Wyborcza w skład, której wchodzą przedstawiciele samorządów klasowych ze wszystkich klas biorących udział w głosowaniu (bez kandydatów do zarządu SU).

Członkowie komisji przygotowują i organizują wybory.

Zasady głosowania:

  • Na karcie do głosowania na członków zarządu zaznaczamy 3 uczniów, na których oddajemy swój głos stawiając przy nazwiskach znak X.
  • Na karcie do głosowania na opiekuna SU zaznaczamy 1 nauczyciela, na którego głosujemy, stawiając przy jego nazwisku znak X.

Karty, które nie będą spełniały w/w kryteriów będą uznane jako nieważne.

Ośmiu uczniów, którzy zdobyli największą ilość głosów spotykają się na zebraniu z wybranym opiekunem SU i Dyrektorem Szkoły, na którym zostaje wybrany poprzez głosowanie: Przewodniczący SU, Z-ca przewodniczącego, Sekretarz oraz Przewodniczący poszczególnych sekcji działających w SU, którzy są jednocześnie członkami zarządu.

Przewodniczący poszczególnych sekcji zwołują zebrania członków sekcji wytypowanych przez klasy, na których dokonuje się wyboru Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza oraz ustala się Plan pracy sekcji na dany rok szkolny.