Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wtorek - Poniedziałek już na szczęście za nami!
13
:
55
:
59
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie

Biblioteka

Biblioteka jest ważnym centrum informacji szkoły. Staramy się, by była ona wyjątkowa, przyjazna dla uczniów/słuchaczy, rodziców, absolwentów szkoły, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły. Nasza biblioteka posiada zbiory tradycyjne i audiowizualne, uaktualniane i uzupełniane na bieżąco. W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła, po złożeniu wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej, otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w ramach Rządowego Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. W ramach tego Programu szkoła otrzymała 5 tysięcy złotych na zakup atrakcyjnych dla młodzieży bestsellerowych książek. Młodzież dokonywała wyboru książek, tj. każdy uczeń mógł przedstawić własne propozycje zakupu książek do biblioteki. Taką możliwość mieli również rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Opracowane wyniki wyborów były przedstawione do zaopiniowania i konsultacji Samorządowi Uczniowskiemu oraz Radzie Rodziców. Dzięki tym funduszom zasoby naszej szkolnej biblioteki znacznie wzbogaciły się. Obecnie księgozbiór główny liczy prawie 5000 pozycji. Aktualnie prenumerujemy czasopisma: Cogito, Rolniczy Przegląd Techniczny, Młody Technik, Top Agrar, Głos Nauczycielski, Biblioteka w szkole. Systematycznie biblioteka otrzymuje również czasopisma: Biuletyn Informacyjny, Biuletyn IPN „Pamięć.pl”, Nasze Forum – Biuletyn informacyjny WSZiA w Zamościu, Wiadomości Uniwersyteckie, W sieci historii, Historia do rzeczy. Staramy się, aby każdy czytelnik otrzymał u nas potrzebne mu materiały i informacje. Oprócz zbiorów uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z informacji znajdujących się w sieci. Rozpoczęliśmy także gromadzenie edukacyjnych programów multimedialnych Biblioteka przekształcona jest w Szkolne Multimedialne Centrum Informacji .W ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. Wyposażenie Multimedialnych Centrów Informacji w Liceach Ogólnokształcących otrzymaliśmy do czytelni 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Już od pierwszych dni cieszą się one ogromnym zainteresowaniem. Zamierzamy zakupić program komputerowy MOL Optivum i rozpocząć komputeryzację biblioteki.

Godziny otwarcia:

  • Poniedziałek: 800 - 1300
  • Środa: 800 - 1300,
  • Piątek: 800 - 1300Wykaz literatury dla nauczycieli znajdujący się w zbiorach biblioteki szkolnej:

DYDAKTYKA


1. Arends R.: Uczymy się nauczać
2. Bąk J.: Rozumiem co czytam
3. Bogucka G. i un.: Czytać i rozumieć
4. Brejnak A. : Metoda projektów w kształceniu zawodowym
5. Buechl Doug: Strategie aktywnego nauczania
6. Drętkiewicz-Więch: Nauczycielski system oceniania
7. Drętkiewicz-Więch: Operacyjne cele kształcenia
8. Brophy Jere: Motywowanie uczniów do nauki
9. Chomczyńska-Miliszkiewicz M.: Polubić szkołę
10. Dziedzic A. i in.: Drama na lekcjach języka polskiego
11. Dzierzgowska I.: Jak uczyć metodami aktywnymi
12. Dzierzgowska I. i in. Mierzenie jakości pracy liceum
13. Faber A.: i in.: Jak mówić, żeby dzieci się uczyły
14. Fisher R.: Uczymy jak myśleć
15. Fisher R.: Uczymy jak się uczyć
16. Fleming E.: Programowanie w procesie nauczania
17. Fenstermacher G. i in.: Style nauczania
18. Gołębniak B.: Uczenie metodą projektów
19. Goźlińska E.: Biblioteczka nauczyciela szkoły zawodowej
20. Goźlińska E.: Jak skonstruować grę dydaktyczną
21. Goźlińska E.: Nie lekcje, lecz zajęcia edukacyjne
22. Goźlińska E.: Projektowanie lekcji problemowych z przedmiotów zawodowych
23. Goźlińska E.: Rady pedagogiczne inaczej
24. Hudańska I.: Szkolny system oceniania
1. Joyce B. I in. Przykłady modeli uczenia się i nauczania
25. Karpiński J.: Wybrane elementy metodyki praktycznej nauki zawodu
26. Kazimierski W. : Środki dydaktyczne w szkolnictwie zawodowym. Zarys teorii i praktyki
27. Kędracka-Feldman E.: Aktywizować ? Ależ to całkiem proste.
28. Kędracka-Feldman E.: Jakość w szkolnictwie zawodowym
29. Kędracka-Feldman E.: Projektowanie systemów dydaktycznych
30. Kobyliński W.: ABC organizacji pracy nauczyciela
31. Komorowska H.: Metodyka nauczania języków obcych
32. Komorowska H.: O programach prawie wszystko
33. KomorowskaH.: Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego
34. Kosińska E.: Ocenianie w szkole
35. Kubiczek B.: Metody aktywizujące
36. Kupisiewicz Cz.: Podstawy dydaktyki ogolonej
37. Kurowska A.: Rozwiązywanie problemów
38. Mac Beath J. i in.: Czy nasza szkoła jest dobra?
39. Niemierko B.: Ocenianie szkolne bez tajemnic
40. Niemierko B.: Między oceną szkolna a dydaktyką
41. Niemierko B.: Pomiar wyników kształcenia
42. Nowacki T. i in.: Przygotowanie pedagogiczne nauczycieli przedmiotów zawodowych
43. Nowacki T.: Aktywizujące metody w kształceniu
44. Nowacki T. O kwalifikacjach prawie wszystko
45. Nowakowski W.: Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych
46. Okoń W.: O postępie pedagogicznym
47. Okoń W. Proces nauczania
48. Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej
49. Okoń W.: Słownik pedagogiczny
50. Okoń W.: System dydaktyczny
51. Rosemarey Perry: Teoria i praktyka – proces stawania się nauczycielem
52. Składanowski H.: Jak oceniać
53. Skrzypczak H.: Organizacja i metody samokształcenia
54. Sośnicki K.: Poradnik dydaktyczny
55. Szaleniec H.: Jak komunikować uczniom wyniki egzaminów
56. Szaleniec H.: Jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych
57. Uhman G.: Metoda projektów w średniej szkole zawodowej
58. Uczenie metodą projektów red. Gołębniak B.
59. Uczeń niewidomy i słabo widzący w ogólnodostępnej szkole średniej
60. Uczyć inaczej; red. G. Lutomski
61. Walczak W.: Jak oceniać ucznia
62. Wiczkowski K.: Hospitacje, czyli rzecz o zapraszaniu
63. Wiczkowski K.: Zza i sprzed katedry czyli jak oceniać sprawiedliwie

WYCHOWANIE


2. Alberti R. i in.: Asertywność
3. Bielicka I.: Porozmawiajmy o uparciuchach
4. Chomczyńska-Miliszkiewicz M.: Podróże w nieznane o miłości, seksie i rodzinie; scenariusze zajęć
5. Gail King: Umiejętności terapeutyczne nauczyciela
6. Bocheńska K.: Mówię do ciebie człowieku
7. Główne kierunki i zadania w pracy wychowawczej szkół
8. Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy
9. Gruszka M. i in.: Scenariusze godzin wychowawczych
10. Hamer H.: Program lekcji wychowawczych dla uczniów…
11. Hamer H. i in.: Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
12. Kaczor S. i in.: Wychowanie w szkole zawodowej
13. Kiezik-Kordzińska: Szkoła dialogu
14. Kosińska E.: Wychowawca w szkole
15. Kowalewski : Przełożony podwładny
16. Perfect L.; Sztuka życia , czyli encyklopedia dobrych manier
17. Poradnik dydaktyczny – Godziny z wychowawcą
18. Prywer Z. i in.: Samorządna i organizacyjna działalność dzieci i młodzieży w szkole
19. Przetacznikowa M. i in.: Psychologia wychowawcza
20. Przygotowanie do życia w rodzinie red. Ostrowska K. i in.
21. Robertson John: Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie
22. Scenariusze uroczystości szkolnych Za siedmioma zasłonami prawda tkwi
23. Składanowski H.: Jak oceniać
24. Śliwerski B.; Program wychowawczy szkoły
25. Tillman D. i in.: Wychowanie w duchu wartości
26. Tolerancja – materiały dla nauczycieli
27. Wewnątrzszkolny system wychowania : red.Kropiwnicki J.v
28. Wojnar I.: Nauczyciel i wychowanie estetyczne
29. Zawadzki R.: Wychowanie w duchu wartości

PROFILAKTYKA


1. Anioł B. i in.: Szkolny Program Profilaktyczny
2. Grodowska i in.: Wychowawczy program profilaktyczny
3. Beck Lester F.: O dojrzewaniu seksualnym
4. Dimoff T. i in.: Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po narkotyki
5. Dziewicki M.: Integralna profilaktyka uzależnień w szkole
6. Grabowscy M. i W. i in.: Zanim wybierzesz… przygotowanie do życia w rodzinie - podstawy wychowania seksualnego
7. King G.: „Umiejętności terapeutyczne nauczyciela
8. Łopuski J.: Od najmłodszych lat… Jak ustrzec dziecko przed alkoholem
9. Malewska M.: Narkotyki w szkole i w domu, zagrożenie
10. Mason Paul: Porozmawiajmy o paleniu i piciu
11. Mathias von Gersdorff : Rewolucja seksualna zagraża dzieciom
12. O’ Moore M. i in.: Jak opanować przemoc w szkole
13. Suchanek J.: Choroby weneryczne
14. Środowiskowy program wychowania zdrowotnego w szkole
15. Szkolny program profilaktyki „Żyj zdrowo i szczęśliwie”
16. Zapobieganie samobójstwom Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły
17. Zajączkowski K.: Nikotyna, alkohol, narkotyki
18. Król T.: Wędrując ku dorosłości

Poradnictwo zawodowe
1. Hebda P. i In.: Zawód z pasją. Co robić? Kim być?
2. Flis I. i In.: Własna firma
3. Mój zawód- moja przyszłość

Inne:


1. Dzierzgowska I.: Nadzór pedagogiczny
2. Dzierzgowska I.: Przygotowanie i dokumentacja awansu
3. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym Autonomia; red. Mazurkiewicz G.
4. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym Konteksty; red. Mazurkiewicz G.
5. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym Odpowiedzialność red. Mazurkiewicz G.
6. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym Refleksje red. Mazurkiewicz G.
7. Kordziński J.: Po co szkole regulamin
8. Kwiek M. I In.: Dorastanie do miłości
9. Mazińska M.: Polityka edukacyjna Unii Europejskiej
10. Scenariusze uroczystości szkolnych Za siedmioma zasłonami prawda tkwi
11. Perfect L.; Sztuka życia , czyli encyklopedia dobrych manier
12. Pulikowski j. i In.: Mlodzi i miłość
13. Program szkolny – jak zorganizować pracę szkoły w zreformowanym systemie edukacji
14. Robinson D.: Etykieta w biznesie
15. SarnaP.: Kultura zawodu
16. Szczepanik J.: Życzenia na każdą okazję
17. Uroczystości szkolne (akademie,imprezy, teatr, kabaret); red. Bleja-Sosna B.
18. Warbrick Caroline: Porozmawiajmy o odżywianiu
19. Wlazło S.: Jakościowy rozwój szkoły
20. Wlazło S.: Jak stosować zmodyfikowany nadzór pedagogiczny
21. Zdrowie kobiety; red. I. Roszkowski

Wybrane biblioteki cyfrowe:


• Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej
• Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej
• Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
• Cyfrowa biblioteka varsavianów
• Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
• Federacja Bibliotek Cyfrowych (wyszukiwarka zasobów polskich bibliotek cyfrowych)
• Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa
• Kaszubska Biblioteka Cyfrowa
• Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
• Małopolska Biblioteka Cyfrowa
• Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa
• Podlaska Biblioteka Cyfrowa
• Polska Biblioteka Internetowa
• Projekt Gutenberg
• Śląska Biblioteka Cyfrowa
• Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
• Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

Czasopisma on-line:


• Trendy
• Delta
• E-mentor
• Edukacja i Dialog
• Głos Nauczycielski
• Konspekt
• Przegląd Pedagogiczny
• Uczyć lepiej
• Moja Fizyka
• Kosmos - Problemy Nauk Biologicznych
• Języki Obce w Szkole
• Edukator Zawodowy
• Matematyka w Szkole
• Awangarda w Edukacji
• Inspiracje
• Foton
• Kwartalnik Edukacyjny
• Ad rem
• EduFakty
• UczMy
• Warsztaty Bibliotekarskie
• Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy
• N@uczyciel
• Wielka Zabawa
• Kultura i Wychowanie
• Logopeda

Ciekawe strony do wykorzystania w pracy nauczyciela i ucznia:


• Belfer – portal dla nauczycieli historii
• Bazy Dobrych Praktyk
• Cyfrowy Nauczyciel
• Culture.pl
• Edudu
• Edukacja medialna
• Edukacja przyszłości
• Edukator.pl
• E-lekcje.org
• Enauczanie.com
• Enigeo
• E-podręczniki
• Edu publikacje
• Filmoteka Szkolna
• Interkl@sa
• jokookun.jimdo.com
• Legalna Kultura
• Muzykoteka Szkolna
• Narodowe Archiwum Cyfrowe
• Ninateka
• Nowoczesna Polska
• Scholaris
• Słowo do słowa
• Superbelfrzy
• Sztuka24h
• Tylkoprogramy.pl
• Wirtualnykraj.pl
• Zabawnik

Darmowe zasoby:


• Allthefreestock
• Creative Commons Search
• Flickr
• Free4edu.info
• Legalna Kultura
• Otwarte zasoby
• Platforma multimedialna
• Wikimedia Commons
• Wolne Lektury
• Otwórz Książkę

Serwisy o książkach i literaturze:


• BiblioNETka – serwis rekomendujący książki
• Biblioteka literatury polskiej w internecie
• Biblioteka Literatury Staropolskiej i Nowołacińskiej BLSN
• Czytanie nie szkodzi
• Książki – serwis w portalu Onet
• Internetowe Imperium Książki
• Książka – serwis w portalu Wirtualna Polska
• Kulturalna Polska
• Polska Izba Książki
• Portal księgarski
• Rynek Książki – serwis o rynku wydawniczym w Polsce
• Skarby Literatury Polskiej
• Staropolska online
• Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych (IBBY polska sekcja)
• Książka.TV
• Wirtualny wydawca
• Wolne lektury
• Wolne podręczniki
• Wydawca – portal rynku wydawniczego

Encyklopedie, słowniki, leksykony:


• Drzewa i krzewy – internetowy leksykon przyrodniczy
• Encyklopedia Internautica
• Encyklopedia leśna
• Encyklopedia powszechna PWN
• Encyklopedia PWN
• Encyklopedia Solidarności
• Encyklopedia staropolska Glogera
• Encyklopedia sztuki
• Encyklopedia zarządzania
• Getionary
• Internetowy słownik liturgiczny
• Leksykon informatyczny
• Leksykon papieży
• Leksykon samorządu terytorialnego
• Powszechna encyklopedia filozofii
• Słownik ekonomiczny
• Słownik języka polskiego PWN
• Słownik miast polskich
• Słownik muzyczny
• Słownik ortograficzny PWN
• Słownik pojęć przyrodniczych
• Słownik pojęć z zakresu bibliotekoznawstwa z informacji naukowej i czytelniczej
• Słownik poprawnej polszczyzny
• Słownik potocznej polszczyzny
• Słownik rymów
• Słownik synonimów
• Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu
• Słownik terminów medycznych
• Słownik ubezpieczeniowy
• Słowni wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego
• Słownik wyrazów obcych PWN
• Słowniki językowe
• Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna
• Wikipedia
• Wykaz słowników obcych

Wydawnictwa edukacyjne udostepniające ebooki:


• Oficyna Wydawnicza Impuls
• Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
• Wydawnictwo Edukacyjne Żak
• Wydawnictwo Helion
• Wydawnictwo Nowa Era
• Wydawnictwo Szkolne PWN

Wybrane serwisy edukacyjne


• Biolog.pl-przyrodniczy portal edukacyjny
• Centrum Edukacji Obywatelskiej
• Eduinfo
• EDUJR: serwis dla nauczycieli
• Edunews - portal o nowoczesnej edukacji
• Encyklopedia sztuki
• Interkl@sa – polski portal edukacyjny
• Internetowe Centrum Informacji Edukacyjnej
• Komputer w szkole
• Kultura polska
• Malarstwo polskie: pinakoteka; webart; artyzm
• Matura.pl
• Nauczyciel.pl
• Portal Oświata
• Problemy oświaty
• Profesor.pl
• Publikacje edukacyjne
• Scholaris- Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN
• Wirtualny Wszechświat