Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wtorek - Poniedziałek już na szczęście za nami!
14
:
28
:
57
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej – oświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp
Zespół Szkół w Żółkiewce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Żółkiewce - www.zspzolkiewka.pl

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2014.10.08.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.02.16

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Badanie stopnia dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych przeprowadzono w ramach samooceny narzędziem : Test – European Internet Inclusion Initiative. (http://checkers.eiii.eu) Test wykazał, że strona internetowa www.zspzolkiewka.pl spełnia wymagania w 90.79%. Wskazane zostało 6 barier koniecznych do usunięcia w celu jej dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przeprowadzony test wykazał, że na stronie www.zspzolkiewka.pl wystąpiły następujące niezgodności z ustawą:

  • Obrazy muszą mieć alternatywny tekst
  • Elementy formularza muszą mieć etykiety.
  • Elementy muszą mieć wystarczający kontrast kolorystyczny.
  • Ramki muszą mieć atrybut tytułu
  • Element html musi miec atrybut lang.
  • Przyciski musza mieć czytelny tekst.

Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi do 15 marca 2024 roku.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Niedostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
– powiększanie czcionki
– podświetlanie linków
– ustawienie wysokiego kontrastu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Henryk Różyło. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 846831681. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Adres korespondencyjny: 22-335 Żółkiewka, Zaburze 46.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Każde zgłoszenie o braku dostępności cyfrowej strony internetowej będzie rozpatrywane przez Dyrektora Szkoły W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna.

22-335 Żókiewka, Zaburze 46 – budynek szkoły.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony północnej i zachodniej. Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia. Jedno znajduje się na poziomie otaczającego placu, drugie na pozimie piwnicy które wymaga zejścia po schodach. Wejściami na wyższe i niższe kondygnacje budynku można przemieszczać się tylko za pomocą schodów. Wejściem pierwszym wchodzą, pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły lub uczniowie innych szkół podczas imprez i uroczystosci szkolnych. Drugim wchodzą uczniowie szkoły

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek szkoły posiada 3 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną: piwnica z szatniami uczniów, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Parter (sala gimnastyczna, pomieszczenia biurowe, sala lekcyjna, sanitariaty), oraz piętra I, II i III z korytarzami przy których znajdują się sale lekcyjne, pokój nauczycielski, biblioteka i sanitariaty. Komunikację miedzy piętrami umożliwiają tylko schody.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach komunikacyjnych
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce takie znajduje się na parkingu przy budynku szkoły i jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły na drodze z uskokami, które łatwo można pokonać wózkiem inwalidzkim.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.