Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Oj, weekend już się kończy!
07
:
40
:
04
Menu

Zobacz również

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

Kontakt

Zaburze 46
22-335 Żółkiewka
woj. lubelskie

tel/fax (084) 683-16-81

E-mail: zspzolkiewka@op.pl

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wchodzą następujące szkoły:

  • Liceum Ogólnokształcące
  • Technikum kształcące w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik ekonomista
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie: mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych
  • Technikum Uzupełniające na podbudowie szkoły zasadniczej, kształcące w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa (dla dorosłych)
  • Szkoła Policealna na podbudowie szkoły średniej, kształcąca w zawodzie technik turystyki wiejskiej

Warunki lokalowe spełniają wszelkie oczekiwania uczniów. Szkoła posiada dobrą bazę dydaktyczną: tj. 13 klasopracowni, większość klasopracowni jest wyposażona w przyłącze do sieci Internet w celu wykorzystania laptopa i projektora podczas prowadzenia zajęć, salę gimnastyczną, siłownię, bibliotekę z czytelnią oraz multimedialne centrum informacji, pracownie mechanizacyjne, plac manewrowy do nauki jazdy, boiska sportowe znajdujące się na terenie zabytkowego parku, którego właścicielem jest Gmina Żółkiewka. Szkoła unowocześnia posiadaną bazę dydaktyczną: w maju 2006r w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowanego ze środków MEN i EFS otrzymaliśmy nowoczesny sprzęt komputerowy o wartości 79 182,00 zł. W 2010r. wyposażenie pracowni umożliwia realizację zajęć dydaktycznych z przedmiotów ogólnych i zawodowych. W lipcu 2006 roku otrzymaliśmy Internetowe centrum informacji multimedialnej na kwotę 14655,00 zł, dzięki któremu uczniowie i nauczyciele mają możliwość korzystania z najnowszych form przekazywania i pozyskiwania wiadomości. W 2011r. została zakupiona tablica interaktywna. Ponadto uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w kołach zainteresowań, a także zajęciach pozalekcyjnych. Szkoła podejmuje działania mające na celu pozyskiwanie funduszy na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i organizowanie wyjazdów dydaktycznych, a także wzbogacanie bazy dydaktycznej, której celem jest wszechstronny rozwój ucznia.

W związku z udziałem szkoły w realizacji programów: "Ekonomia w szkole" i "Moje finanse" uczniowie mają możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych przygotowanych przez Narodowy Bank Polski, Fundację Kronenberga, Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Szkoła włącza się w akcje ogólnopolskie i światowe np. Akcja Tydzień dla Oszczędzania, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Udział w projekcie Otwarta Firma Biznes przy tablicy to ciekawe zajęcia z przedstawicielami biznesu, dzięki którym uczniowie: przygotowują się do wejścia na rynek pracy, poznają zagadnienia związane z zarządzaniem finansami, zrozumieją zasady funkcjonowania instytucji biznesowych i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w Dniach Otwartych organizowanych przez Narodowy Bank Polski Oddział w Lublinie. Wejście absolwentów na rynek pracy wspomagają spotkania młodzieży z przedstawicielami Urzędu Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, a wybór dalszego kształcenia ułatwiają spotkania młodzieży z przedstawicielami wyższych uczelni w Zamościu i Lublinie. Ponadto poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Rady Gminy młodzież ma możliwość zapoznania się z pracą i kompetencjami poszczególnych organów samorządu lokalnego, a tym samym stopniowego włączania się w życie społeczne . Uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista korzystają z przydatnych w wykonywaniu zawodu programów księgowych, magazynowych i kadrowych systemu INSERT tj: Gratyfikant Gt, Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, mikroGrantyfikant GT oraz sposób obsługi programu Płatnik. Uczniowie maja możliwość nabycia umiejętności obsługi środków technicznych pracy biurowej będących w posiadaniu szkoły: laminatora, niszczarki dokumentów, gilotyny, kopiarki kserograficznej, faxu, bindownicy, testera banknotów, dyktafonu.

W ramach "Kompleksowego programu wyrównywania uczniowskich szans edukacyjnych w powiecie krasnostawskim" realizowaliśmy w roku szkolnym 2007/2008 trzy projekty w różnych typach szkół: "Wszechstronny rozwój ucznia szansą dla każdego" w Liceum Ogólnokształcącym, "Nowoczesne technologie, edukacja, ekonomia, przyszłość z EFS" w Technikum i "Rozwój zawodowy uczniów przy wsparciu EFS" w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Wartość tych projektów wynosi 75 000, 00 zł. Szkoła otrzymała zgodę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na prowadzenie Ośrodka Egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. Uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej zdobywają wiedzę praktyczną w pracowniach mechanizacyjnych, wyposażonych w nowoczesne maszyny i urządzenia pozyskane w maju 2006 roku w ramach projektu "Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych", umożliwiające kształcenie umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu. Łączna wartość uzyskanych w ramach projektu maszyn wyniosła 416667,00 złotych. Młodzież ma możliwość uzyskania prawa jazdy kat. T, B oraz uprawnień do pracy kombajnem zbożowym. W 2007r. po złożeniu dwóch wniosków do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 195.000,00 zł. W maju 2008r. w ramach złożonego do MEN wniosku o doposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego w maszyny rolnicze celem spełnienia przez ośrodek ustawowych wymagań otrzymaliśmy narzędzia i maszyny na łączą kwotę 53.600,00 zł.

Do nauczania praktycznej nauki zawodu szkoła posiada: pięć ciągników rolniczych, kombajn zbożowy, samochód do nauki jazdy marki Renault, samochód dostawczy (Żuk), narzędzia do uprawy roli, opryskiwacz zawieszany, kosiarkę rotacyjną, przyczepę rolniczą, siewnik uniwersalny, rozsiewacz nawozów, wyorywacz do buraków, zestawy narzędzi pomiarowych: próbnik do sprawdzania wtryskiwaczy, zestawy narzędzi pomiarowych, tester do badania akumulatorów, specjalistyczne przyrządy do konstrukcji napraw pojazdów, stoły ślusarskie z narzędziami, zestawy narzędzi i przyrządów monterskich, tokarki, frezarki, urządzenia do spawania elektrycznego i gazowego, prasę zwijającą, gniotownik, zaprawiarkę do nasion, sadzarkę czerpakową, agregat uprawowo- siewny, agregat podorywkowy, analizator spalin, urządzenie do ustawiania świateł, tester do ustawiania konta wtrysku i zapłonu , próbnik zwarć, próbnik instalacji elektrycznej, prasa hydrauliczna, przyrząd do badania geometrii kół, zestaw UNI-CHECK , narzędzia pomiarowe.

W ramach projektów współfinansowanych przez Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonującą przy Urzędzie Gminy w Żółkiewce, szkoła pozyskała w 2006 r. środki na założenie radiowęzła szkolnego w wysokości 3000,00 zł. Natomiast we wrześniu 2007 r. wykonany został monitoring , którego wartość wyniosła 16307,00 zł. Na ten cel pozyskano środki w wysokości 5000,00 zł w ramach realizowanego projektu z Urzędu Gminy , zaś pozostałą kwotę pokryliśmy z dochodów własnych uzyskanych z działki szkolnej. Efektem podjętych działań jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole. Głównym dążeniem szkoły jest optymalny i wszechstronny rozwój ucznia.

W roku szkolnym 2003/2004 Liceum Ogólnokształcące uczestniczyło w ogólnopolskiej akcji "Szkoła z klasą" organizowanej przez Gazetę Wyborczą pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i w październiku 2004 roku uzyskało certyfikat "Szkoły z klasą". W latach 2005/2006, 2006/2007, 2009/10 szkoła zajmowała trzecie miejsce w "Powiatowym konkursie przedmiotowym", który obejmował dziewięć przedmiotów. W kwietniu 2007r. roku szkoła zajęła III miejsce w Powiatowym Konkursie Motoryzacyjnym, w 2008r. II miejsce a roku 2009 I miejsce. W roku szkolnym 2009/10 uczniowie szkoły zajęli I miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym Ocalmy naszą przyszłość -wczoraj i dziś ziemi krasnostawskiej. II miejsce w eliminacjach powiatowych XXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Pożarniczego, III miejsce w lubelskim konkursie Statystyczno-Demograficznym Sigma2. Uczniowie liceum zajęli I, II i III miejsce w eliminacjach powiatowych Wiedzy o Ruchu Ludowym, oraz reprezentowali powiat w eliminacjach wojewódzkich. Uczniowie uczestniczyli w zawodach sportowych organizowanych na terenie gminy i powiatu. W 2008r. uczeń kl. II LO zajął drugie miejsce w roku 2010/11 w EURO BIEGACH. Nasi uczniowie biorą udział w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych organizowanych na różnych szczeblach i mogą pochwalić się znacznymi osiągnięciami w tym zakresie. Uczniowie naszej szkoły zostali finalistami Centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - blok mechanizacja rolnictwa ( w latach 2004, 2005, 2008, 2011). W roku 2006 uczennica zajęła IX miejsce w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego MIKROPROFESOR a w roku 2007 uczniowie zajęli VI i VII miejsce. Corocznie najlepsi uczniowie ze szkół kończących się maturą otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Nasza młodzież jest otwarta na potrzeby drugiego człowieka i chętnie uczestniczy w różnego rodzaju akcjach charytatywnych między innymi w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Górze Grosza, Pomóż i Ty. Ponadto samorząd szkolny organizuje zbiórkę prezentów dla dzieci z Domu Dziecka. Prowadzimy różnorodne formy działalności kulturalnej, organizując uroczystości szkolne, gminne np. obchody rocznic państwowych, różnego rodzaju konkursy szkolne i sportowe, dyskoteki, wycieczki dydaktyczno -wychowawcze i turystyczne. Podczas tej działalności współpracujemy z Urzędem Gminy i Ośrodkiem Kultury Samorządowej w Żółkiewce.

W 2007 roku nawiązaliśmy współpracę ze Szkołą nr 1 w Żółkwi na Ukrainie, której uczniowie we wrześniu przez tydzień gościli w naszej szkole. Od tego czasu już kilkakrotnie, praktycznie co roku, młodzież z Ukrainy odwiedza naszą szkołę, a także nasi uczniowie wyjeżdżają do Żółkiewi na Ukrainę. Celem tego partnerstwa jest wymiana młodzieży oraz doświadczeń w dziedzinie kultury i sportu, prezentacji dorobku kulturowego regionu. Przyjazd i pobyt młodzieży z Ukrainy był możliwy dzięki nawiązaniu przez szkołę współpracy ze Wspólnotą Polską Oddział w Lublinie, która dofinansowała pobyt młodzieży ukraińskiej w Polsce.

Od dnia 01.06.2013 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce jest jednym z trzech beneficjentów biorących udział w projekcie "Staże i praktyki - lepszy start w dorosłe życie". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projektodawcą projektu jest Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno - Gospodarczego "WIEDZA". Termin zakończenia projektu to 28.02.2015 rok. Do tego czasu 24 uczniów technikum mechanizacji odbędzie 40 godzinne praktyki zawodowe u pracodawców prowadzących działalność gospodarczą związana z naprawą i użytkowaniem pojazdów i maszyn. Ponadto 6 uczniów odbędzie miesięczne staże zawodowe w wymiarze 150 godzin w zakładach naprawczych. Uczniowie za odbyty staż otrzymają wynagrodzenie w wysokości 1500,00 zł oraz zwrot kosztów dojazdu i mają zapewnione codzienne wyżywienie. W ramach w/w projektu szkoła zakupiła sprzęt techniczny, który będzie wykorzystany podczas odbywania praktyk oraz wzbogaci naszą bazę dydaktyczną szkoły. Zakupiono: koparko ładowarkę, kosiarko- rozdrabniacz uniwersalny, wyważarkę do kół, montażownię do kół, sprężarkę tłokową, klucz udarowy, klucze udarowe nasadowe, wulkanizator, cęgi wulkanizacyjne, ciężarki do wyważania kół, inflator, wózki narzędziowe z wyposażeniem. Zakupiony sprzęt będzie służył wszystkim uczniom szkoły do zdobywania nowych umiejętności podczas nauki na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych w zawodach technik mechanizacji rolnictwa, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych.