Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
23
:
07
:
25
Menu

Zobacz również

Zasady rekrutacji 2019/2020

Nabór prowadzony jest na kierunki:

 • Technikum w zawodach:
  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  • technik ekonomista
 • Szkoła Branżowa I Stopnia:
  • mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie:
  • technik turystyki wiejskiej
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Terminy skłądania dokumentów i rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponnadpodstawowych:

  # Czyności Terminy
  1 Skłdanie wniosków o przyjęcie do szkoły. od __.05.2019 -
  do __.06.2019
  2 Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu od __.06.2019 -
  do __.06.2019
  3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły. do __.06.2019
  4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. __.06.2019 od godz. 10:00
  5 Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi zakwalifikowanemu, który wybrał kształcenie zawodowe. do __.07.2019
  6 Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów do __.07.2019 godz. 15.00 -
  7 Publikacja listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc. do __.07.2019 godz. 10.00
  8 Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami do __.08.2019 -
  9 Publikacja list kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej oraz liczby wolnych miejsc __.08.2019 godz. 12. 00

  O przyjęciu do szkoły decyduje:

  1. Liczba punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego.
  2. Liczba punktów za poszczególne oceny ze świadectwa ukończenia Gimnazjum z przedmiotów:
   • język polski
   • matematyka
   • język obcy
   przedmiot dodatkowy zależny od typu szkoły:
   • Wszystkie szkoły - Informatyka

  Punktacja za poszczególne oceny:

  Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów

  100 punktów z egzaminu gimnazjalnego - wyniki wyrażone w skali procentowej. Wynik będzie monożonyprzez 0,2pkt.

  • z jezyka polskiego
  • z matematyki
  • z historii oraz wiedzy o społeczeństwie
  • z przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia
  • z języka obcego (poziom podstawy)

  80 punktów z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjncyh

  • celujący - 20 p
  • bardzo bobry - 18 p
  • dobry - 15 p
  • dostateczny - 8 p
  • dopuszczający - 2 p

  Kandydaci otrzymują dodatkowe punkty:

  • 4 pkt - za świadectwo z wyróżnieniem
  • Maksymalnie 10 pkt - za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim. (1 konkurs - 4pkt, 2 konkursy - 8 pkt, 3 i więcej - 10 pkt)
  • maksymalnie 4 pkt - za jedno z poniżej wskazanych osiągnięć (1 osiągnięcie - 2 pkt., 2 i więcej - 4pkt.):
   • Zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym.
   • Zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym.
   • Zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym.
  • 2 pkt - za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej osiągnięć:
   • działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu- aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi lub
   • działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych lub
   • udział w projekcie/programie dydaktyczno-wychowawczym o zasięgu conajmniej wojewódzkim, realizowanym na terenie szkoły, potwierdzony osiągnięcami ucznia

  Wymagane dokumenty

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły
  2. Dwie fotografie
  3. Wynik badania lekarskiego stwierdzającego przydatność do danego zawodu, wydanego wyłącznie przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa zawodowego.
   Badanie lekarskie jest wykonywane na podstawie skierowania wydanego przez szkołę do której kandydat składa podanie o przyjęcie. Wymóg dotyczy zasadniczej szkoły zawodowej i każdej średniej szkoły zawodowej.
  4. Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o uzyskanych wynikach badania kompetencji.

  Technikum

  Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

  W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje następujące kwalifikacje:

  - MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (po klasie III)
  - MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie(po klasie IV)

  Jest 4-letnią (po gimnazjum) i 5 - letnią (po szkole podstawowej) szkołą umożliwiającą uzyskanie dyplomu technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po zdaniu kwalifikacji M.03 i M.42 a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego poruszania się w dziedzinie techniki zarówno rolniczej jak również samochodowej wyposażonej w nowoczesne urządzenia i systemy elektroniczne.

  Absolwent posiądzie wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych dziedzin elektroniki, automatyki, obróbki ręcznej i mechanicznej oraz znajomość rysunku technicznego, technologi metali i innych przedmiotów zawodowych. Ponadto zdobędzie wiadomości z dziedziny ekonomii i funkcjonowania podmiotów gospodarczych i rynku pracy. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe, które doskonalą umiejętności z zakresu obsługi nowoczesnych maszyn i pojazdów rolniczych i samochodowych wykonujących zadania rolnictwa precyzyjnego.

  Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi:

  • użytkowac pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
  • obsługiwać pojazdy, środki transportowe, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie;
  • ocenianiać stan techniczny maszyn i urządzeń rolniczych;
  • prowadzić pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze;
  • organizowć prace związane z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
  • obsługiwać urządzenia, systemy elektroniczne oraz nawigacje satelitarną stosowaną w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

  Technik ekonomista

  W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje następujące kwalifikacje:

  - AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji pod koniec klasy drugiej,
  - AU.36 Prowadzenie rachunkowości pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

  Jest 4-letnią (po gimnazjum) i 5 - letnią (po szkole podstawowej) szkołą kształcącą w zawodzie technik ekonomista umożliwiającą uzyskanie dyplomu technika ekonomisty po zdaniu egzaminów z kwalifikacji AU.35 i AU.36, a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

  Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista przygotowuje młodzież do pracy na stanowiskach, gdzie wymagane są wiadomości i umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości, organizacji procesów związanych z produkcją i sprzedażą wyrobów, towarów i usług, np. w dziale marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, zbytu, księgowości, planowania produkcji oraz w sekretariatach. Umożliwia nabycie umiejętności obsługi środków technicznych pracy biurowej i praktycznych komputerowych programów księgowych, magazynowych i kadrowych firmy INSERT GT(Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT). Absolwenci uzyskują też przygotowanie do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną z zakresu: podstaw ekonomii, rachunkowości, finansów, ekonomiki, prawa, bankowości, komunikacji interpersonalnej, technologii informacyjnej oraz doskonali umiejętności w trakcie zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych realizowanych w wymiarze 240 godz. (po 80 godz. w kl. II, III i IV) w przedsiębiorstwach, urzędach gminy, biurach rachunkowych.

  Kształcenie w zawodzie technik ekonomista przygotowuje absolwentów do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • sporządzanie typowych dokumentów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług ,
  • posługiwanie się technicznymi środkami biurowymi ,
  • splanowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
  • obliczanie podatków,
  • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
  • prowadzenie rachunkowości,
  • wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  • dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji.

  Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

  Szkoła Branżowa I Stopnia

  Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

  Jest 3-letnią szkołą umożliwiającą uzyskanie tytułu mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych po zdaniu egzaminów z kwalifikacji MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (po klasie III)
  Powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych. W przypadku zakładu naprawczego zadania zawodowe dotyczą także demontażu i montażu pojazdów i maszyn oraz urządzeń, ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. Mechanik-operator pojazdów maszyn rolniczych powinien być również przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń). Obsługa i serwisowanie nowoczesnych maszyn, zwłaszcza będących w okresie gwarancyjnym eksploatacji, może wymagać od niego uzyskania dodatkowych uprawnień od poszczególnych producentów sprzętu rolniczego. Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych przez producentów sprzętu rolniczego wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności specjalistycznych przez absolwentów tego zawodu. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

  Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych potrafi:

  • użytkowac pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
  • obsługiwać pojazdy, środki transportowe, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie;
  • ocenianiać stan techniczny maszyn i urządzeń rolniczych;
  • prowadić pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze.

  Szkoła Policealna dla Dorosłych

  technik turystyki wiejskiej

  Technik turystyki wiejskiej jest przygotowany do następujących zadań:

  • organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
  • planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;
  • planowania i organizowania działalności agroturystycznej;
  • obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

  Nauka odbywa się w trybie zaocznym

  Nauka w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych zgodnie z nową podstawą programowa która obowiązuje od 1.09.2012 trwa 3 lata.. Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych mogą uczęszczać zarówno dorośli absolwenci gimnazjum, dorośli którzy ukończyli 8-klasową szkołę podstawową oraz zasadniczą szkołę zawodową. Do szkoły mogą zostać przyjęte osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej rozpoczynają naukę od klasy 2.

  Słuchacze uzyskują wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. Przedmioty realizowane będą na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

  W toku kształcenia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych słuchacz nabędzie wiadomości i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego.
  Ukończenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych umożliwi absolwentowi kontynuację kształcenia w szkole policealnej lub wyższej.
  Absolwenci liceum pragnący zdobyć kwalifikacje zawodowe będą mieli możliwość kontynuacji nauki na kursach kwalifikacyjnych.