Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Poniedziałek. To na pewno będzie to dobry tydzień!
08
:
48
:
42
Menu

Zobacz również

Zasady rekrutacji 2019/2020

Nabór prowadzony jest na kierunki:

 • Technikum w zawodach:
  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  • technik ekonomista
 • Szkoła Branżowa I Stopnia:
  • mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie:
  • technik turystyki wiejskiej
 • Technikum

  Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

  W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje następujące kwalifikacje:

  - MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (po klasie III)
  - MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie(po klasie IV)

  Jest 4-letnią (po gimnazjum) i 5 - letnią (po szkole podstawowej) szkołą umożliwiającą uzyskanie dyplomu technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po zdaniu kwalifikacji M.03 i M.42 a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego poruszania się w dziedzinie techniki zarówno rolniczej jak również samochodowej wyposażonej w nowoczesne urządzenia i systemy elektroniczne.

  Absolwent posiądzie wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych dziedzin elektroniki, automatyki, obróbki ręcznej i mechanicznej oraz znajomość rysunku technicznego, technologi metali i innych przedmiotów zawodowych. Ponadto zdobędzie wiadomości z dziedziny ekonomii i funkcjonowania podmiotów gospodarczych i rynku pracy. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe, które doskonalą umiejętności z zakresu obsługi nowoczesnych maszyn i pojazdów rolniczych i samochodowych wykonujących zadania rolnictwa precyzyjnego.

  Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi:

  • użytkowac pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
  • obsługiwać pojazdy, środki transportowe, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie;
  • ocenianiać stan techniczny maszyn i urządzeń rolniczych;
  • prowadzić pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze;
  • organizowć prace związane z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
  • obsługiwać urządzenia, systemy elektroniczne oraz nawigacje satelitarną stosowaną w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

  Technik ekonomista

  W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje następujące kwalifikacje:

  - AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji pod koniec klasy drugiej,
  - AU.36 Prowadzenie rachunkowości pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

  Jest 4-letnią (po gimnazjum) i 5 - letnią (po szkole podstawowej) szkołą kształcącą w zawodzie technik ekonomista umożliwiającą uzyskanie dyplomu technika ekonomisty po zdaniu egzaminów z kwalifikacji AU.35 i AU.36, a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

  Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista przygotowuje młodzież do pracy na stanowiskach, gdzie wymagane są wiadomości i umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości, organizacji procesów związanych z produkcją i sprzedażą wyrobów, towarów i usług, np. w dziale marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, zbytu, księgowości, planowania produkcji oraz w sekretariatach. Umożliwia nabycie umiejętności obsługi środków technicznych pracy biurowej i praktycznych komputerowych programów księgowych, magazynowych i kadrowych firmy INSERT GT(Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT). Absolwenci uzyskują też przygotowanie do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną z zakresu: podstaw ekonomii, rachunkowości, finansów, ekonomiki, prawa, bankowości, komunikacji interpersonalnej, technologii informacyjnej oraz doskonali umiejętności w trakcie zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych realizowanych w wymiarze 240 godz. (po 80 godz. w kl. II, III i IV) w przedsiębiorstwach, urzędach gminy, biurach rachunkowych.

  Kształcenie w zawodzie technik ekonomista przygotowuje absolwentów do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • sporządzanie typowych dokumentów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług ,
  • posługiwanie się technicznymi środkami biurowymi ,
  • splanowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
  • obliczanie podatków,
  • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
  • prowadzenie rachunkowości,
  • wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  • dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji.

  Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

  Szkoła Branżowa I Stopnia

  Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

  Jest 3-letnią szkołą umożliwiającą uzyskanie tytułu mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych po zdaniu egzaminów z kwalifikacji MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (po klasie III)
  Powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych. W przypadku zakładu naprawczego zadania zawodowe dotyczą także demontażu i montażu pojazdów i maszyn oraz urządzeń, ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. Mechanik-operator pojazdów maszyn rolniczych powinien być również przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń). Obsługa i serwisowanie nowoczesnych maszyn, zwłaszcza będących w okresie gwarancyjnym eksploatacji, może wymagać od niego uzyskania dodatkowych uprawnień od poszczególnych producentów sprzętu rolniczego. Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych przez producentów sprzętu rolniczego wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności specjalistycznych przez absolwentów tego zawodu. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

  Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych potrafi:

  • użytkowac pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
  • obsługiwać pojazdy, środki transportowe, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie;
  • ocenianiać stan techniczny maszyn i urządzeń rolniczych;
  • prowadić pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze.

  Szkoła Policealna dla Dorosłych

  technik turystyki wiejskiej

  Technik turystyki wiejskiej jest przygotowany do następujących zadań:

  • organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
  • planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;
  • planowania i organizowania działalności agroturystycznej;
  • obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.